Про журнал

Науково-аналітичний журнал «Моделювання та інформаційні системи в економіці» – присвячений поширенню результатів теоретичних і практичних наукових досліджень у напрямі:

 • моделювання проблем економіки;
 • економіко-математичних методів та моделей прогнозування розвитку економіки;
 • моделей і методів розв’язання оптимізаційних задач макро- і мікроекономіки;
 • розробки й застосуванні методів штучного інтелекту і експертних методів;
 • розробки оптимальних організаційних структур управління в економіці;
 • економічної інформатики;
 • створення комп’ютерних технологій систем обробки економічної інформації;
 • економіко-математичного моделювання підприємницької діяльності;
 • вдосконалення методів і моделей менеджменту, маркетингу та зовнішньоекономічної діяльності;
 • інформаційного забезпечення систем підтримки прийняття інноваційних рішень;
 • дослідження закономірностей формування та аналізу тенденцій розвитку й взаємозв’язків масових економічних, демографічних та соціальних явищ і процесів;
 • розробки програмно-методологічних та організаційних засад статистичного спостереження;
 • формування інтегрованих інформаційних баз даних за результатами статистичної звітності;
 • розробки методологічних принципів формування систем статистичних показників та конструювання інтегральних показників-індикаторів стану і розвитку об’єктів статистичного дослідження;
 • теоретико-методологічних проблем типології складних економічних, демографічних та соціальних явищ;
 • статистичного вимірювання взаємозв’язків економічних, соціальних та демографічних явищ і процесів;
 • статистичного оцінювання стану і розвитку ринкової економіки;
 • статистичної оцінки ризику економічної діяльності.

Заснований у 1965 році.  Виходить двічі на рік

Засновник та видавець: Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Журнал є науковим фаховим виданням України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук в галузі економіки (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.10.2016 № 1222).

ISSN 2415-3516 (Online), ISSN 2306-3289 (Print)

УДК 681.301(082)

Журнал видається українською та англійською мовами.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі, проходять рецензування з боку членів редакційної колегії, розглядаються та рекомендуються Вченою радою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» до друку.