Інформація для авторів

До статті додаються:

1. Відомості про автора  (П.І.Б. автора, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, контактний телефон, Е-mail, поштова адреса);

2. Рецензія;

3. Електронний варіант статті.


Додаткова інформація:

  •  якщо статтю прийнято до друку, за згодою автора редакція журналу має право на її публікування та розповсюдження в друкованому та електронному виданнях;
  • матеріали, що надходять для публікації в журналі, проходять рецензування з боку незалежих рецензентів, розглядаються та рекомендуються Вченою радою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» до друку;
  • редакція може не включити статтю в журнал у разі негативної рецензії з боку незалежних рецензентів.
  • автори несуть особисту відповідальність за факти, твердження та результати, викладені в статтях, а також правильність та точність прізвищ, назв, посилань і цитуваньредакція категорично засуджує прояви плагіату в статтях як порушення авторських прав та наукової етики.
  • При підготовці статті до друку, вона проходить перевірку на наявність текстових запозичень системою «StrikePlagiarism», та отримання DOI.

Періодичність: 2 рази/рік

Терміни подачі статей у:

·       перший номер року – до 1 травня

·       другий  номер року – до 1 жовтня

Мова: українська,  англійська