Вимоги до статей

Шановні колеги!

Згідно вимог ухвали ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003 до публікації статей в періодичних наукових виданнях стаття повинна мати такі необхідні елементи:

  • постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень та публікацій;
  • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
  • формулювання мети і завдання дослідження;
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуван-ням отриманих наукових результатів;
  • висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямку;
  • список використаних літературних джерел.

Статті повинні містити вагомі наукові результати, які можуть носити як теоретичний (здійснювати внесок в розвиток теорії та методології економіко-математичного моделювання, інформаційно-комунікаційних технологій, системного аналізу), так і практичний характер (містити розв’язок конкретної прикладної задачі з побудовою економіко-математичних моделей, їх програмною реалізацією та експериментальним дослідженням їх ефективності). Результати будуть оцінюватися за рівнем їх науково-технічного потенціалу.

 Анотація. Подається мовами – українською та англійською (250 – 300 слів або 1800 знаків)  (12 шрифт, одинарний інтервал). Ключові слова –  5-8 слів або словосполучень мовами:українською та англійською (12 шрифт, одинарний інтервал).

Список використаних джерел подається під заголовком «Список літератури». Бібліографічний опис  оформлюється відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Транслітерований список літератури подається під заголовком «References». Транслітерувати власні назви, прізвища та імена слід згідно з міжнародним бібліографічним стандартом APA (стандарт APA). Транслітерувати власні назви, прізвища та імена слід згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею». Назви періодичних україно- та російськомовних видань (журналів, збірників та ін.) подаються транслітерацією, а в дужках – англійською мовою. Наприклад: Finansy Ukrainy (Finance of Ukraine). У кінці кожної позиції необхідно зазначити мову оригіналу: [in Ukrainian], [in Russian] тощо.

Статті у електронному вигляді українською або англійською мовами разом із заявкою надсилаються на адресу mise@kneu.edu.ua

Файли називати прізвищем першого автора латинськими літерами (наприклад, Kaminsky_zayav.doc, Kaminsky.doc).

Детальний опис вимог до наукових статтей для подання до збірника наукових праць «Моделювання та інформаційні системи в економіці» можна завантажити нижче.