Вимоги до статей

Шановні колеги!

Згідно вимог ухвали ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003 до публікації статей в періодичних наукових виданнях стаття повинна мати такі необхідні елементи:

  • постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень та публікацій;
  • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
  • формулювання мети і завдання дослідження;
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуван-ням отриманих наукових результатів;
  • висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямку;
  • список використаних літературних джерел.

Статті повинні містити вагомі наукові результати, які можуть носити як теоретичний (здійснювати внесок в розвиток теорії та методології економіко-математичного моделювання, інформаційно-комунікаційних технологій, системного аналізу), так і практичний характер (містити розв’язок конкретної прикладної задачі з побудовою економіко-математичних моделей, їх програмною реалізацією та експериментальним дослідженням їх ефективності). Результати будуть оцінюватися за рівнем їх науково-технічного потенціалу.

Статті у електронному вигляді українською або англійською мовами разом із заявкою надсилаються на адресу mise@kneu.edu.ua

Файли називати прізвищем першого автора латинськими літерами (наприклад, Kaminsky_zayav.doc, Kaminsky.doc).

Детальний опис вимог до наукових статтей для подання до до науково-аналітичного журналу «Моделювання та інформаційні системи в економіці» можна завантажити нижче.